Dimarts, 1 De Desembre De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Serveis als Ajuntaments

09/03/2012

SERVEIS ALS AJUNTAMENTS (SAT)


FotoActualment el Consell Comarcal té 3 places d'assistència tècnica als municipis prestant servei als municipis de Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera, Guixers, Lladurs, Llobera, La Molsosa, Odèn, Navès, Pinell, Pinós i Riner.

Són funcions públiques necessàries en totes les corporacions locals:

- La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu.

- El control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostaria, i les mateixes funcions de control i fiscalització interna per a comptabilitat, la tresoreria i la recaptació.

Des del Consell Comarcal del Solsonès, actualment s'estàn portant a terme, a nivell de detall, les següents funcions:

 

FUNCIONS D'INTERVENCIÓ

Confecció dels pressupostos de l'entitat local, seguiment de l'execució del pressupost, aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries i el seu seguiment i correcta implementació, rendició dels comptes anuals de la corporació municipal així com tramesa d'aquests expedients als diferents organismes i tramesa de les dades del compte general a través de la plataforma EACAT.

 

FUNCIONS DE SECRETARIA

Tramitació d'expedients de Subvencions (sol·licitud i seguiment, fiscalització i justificació), expedients Urbanístics (llicències obres, primera ocupació, protecció de la legalitat urbanística, tramitació de POUMs i desenvolupament urbanístic), expedients d'hisendes locals (ordenances fiscals, tributs locals, recaptació..), tramitació de llicències ambientals,, expedients de gestió de bens comunals i forests públiques ( licitacions, ordenacions..), gestió del Jutjat de Pau i registre Civil municipal, expedients de delimitació i/o alteració de termes municipals, suport al personal administratiu de la corporació local, funcions de fe pública, aixecament de les actes de les sessions dels diferents òrgans municipals, funcions d'assessorament legal preceptiu.

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIU FINANCER (RAF) DE L'ARCA
 
El SAT realitza les funcions de fedatari públic, i Responsable Assessor Finançer (RAF) dels expedients i documents que es generen corresponents a l'ARCA Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, que és un ens de representació dels Grups d'Acció Local de Catalunya (GAL), que  a la vegada són aprovats i creats  pel Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya pel desplegament del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya.
 

Aquestes tasques compten amb la col·laboració de la Diputació de Lleida en el finançament del cost del personal que les presta.


Mapa Web