Dimarts, 29 De Setembre De 2020

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Serveis Tècnics

09/03/2012

SERVEIS TÈCNICS


FotoSERVEI TÈCNIC i ASSESSORAMENT URBANÍSTIC ALS AJUNTAMENTS

El Consell Comarcal del Solsonès i en concret els Serveis Tècnics, ofereixen tot un seguit de serveis als ajuntaments de la comarca, i entre ells cal indicar:

Assessorament urbanístic

Informes de llicències d'obres

Informes d'aprofitament urbanístic

Informes de compatibilitat urbanística

Informes de llicències de primera ocupació

Informes de classificació del sòl Visites d'assessorament urbanístic

Disciplina urbanística

Informes tècnics per expedients de disciplina urbanística

Inspeccions d'obres

Inspeccions per legalitzacions urbanístiques

Llicències d'activitats

Informes tècnics per activitats:

Règim de comunicació - Annex III Inspeccions d'establiments comercials

Planejament urbanístic

Consultes i assessorament als equips redactors dels Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (P.O.U.M.)

Consultes i informes sobre planejament vigent no adaptat (Normes Subsidiàries de planejament)

Projectes, Memòries valorades i direccions d'obra

En casos puntuals es procedeix a la redacció de projectes i memòries valorades i es col·labora amb els ajuntaments en la direcció i el seguiment d'algunes obres.

S'ofereix assessorament urbanístic als municipis de la comarca del Solsonès que ho requereixin.

També s'ofereix assessorament i s'atenen consultes tècniques i urbanístiques de particulars d'aquests municipis i dels tècnics redactors de projectes d'obres i/o activitats a realitzar en aquests municipis.

GESTIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA A TOTA LA COMARCA I D'ALTRES PROGRAMES DE FINANÇAMENT ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA I DEL PROPI CONSELL.

Des dels Serveis Tècnics es gestiona el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), actualment anualitats 2008-2012, que finança les obres de tots els municipis de la comarca (15 municipis).

Es dona assessorament als ajuntaments en la tramitació de la documentació al Departament de Governació.

Es recepcionen i es fa el control de totes les certificacions d'obres i es realitzen les corresponents visites d'obra per fiscalitzar cadascuna de les certificacions que arriben des del Departament de Governació. També s'informa a la Comissió de Govern del Consell perquè autoritzi a Intervenció del Consell, el pagament de les subvencions atorgades per a cada obra.

Aquestes actuacions i tasques també es realitzen per altres programes de finançament extern com són:

·       El Pla de finançament local de la Diputació de Lleida.

·       El programa FEDER de Fons europeus pel desenvolupament rural.

·       El programa PERC de finançament d'electrificació rural de Catalunya.

·       Altres subvencions municipals o del Consell Comarcal i els seus organismes autònoms: Departament de Cultura, Diputació de Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, Departament d'Educació, Departament de Salut, ... , relacionades amb obres i projectes del Consell i del Centre Sanitari.

 

SERVEIS D'ARQUITECTURA.

Des dels Serveis Tècnics, es redacten tots els projectes i memòries valorades necessaris per sol·licitar el finançament d'obres promogudes pel Consell Comarcal i els seus Organismes autònoms (Centre Sanitari del Solsonès), així com també d'alguns ajuntaments de la comarca.

També es porten a terme les tasques de direcció facultativa i de direcció d'execució de l'obra, que inclou a part de les visites d'obra, la redacció de tots els documents administratius de la mateixa (Acta d'aprovació del pla de seguretat i salut, acta de replanteig, certificacions d'obra, acta de recepció i certificat final d'obra).

 

SERVEIS TÈCNICS QUE ES PRESTEN AL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS

Des de Serveis Tècnics es redacten els projectes de remodelació i ampliació de les instal·lacions del Centre Sanitari del Solsonès i del Sub-cap de Sant Llorenç de Morunys i es porten a terme les direccions d'obra corresponents.

També es porta a terme l'assessorament tècnic necessari pel correcte funcionament dels dos edificis i de les seves instal·lacions.

Es participa com assessor tècnic en tot el que fa referència als Plans d'emergència del Centre i el Sub-cap de Sant Llorenç, el seu seguiment i també en les reunions del Comitè de Riscos Laborals.

 

PONÈNCIA COMARCAL D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Es recepcionen tots els projectes d'activitat (Annex II) de la comarca i es redacten els informes tècnics per la seva aprovació per la Ponència Comarcal dAvaluació Ambiental.

Es sol·liciten informes al Departament d'Interior (Direcció General de Prevenció), a Medi Ambient, als Ajuntaments, ...

S'assisteix com a tècnics a les reunions de la Ponència, on s'expliquen els projectes i s'informa de les conclusions tècniques i els tràmits realitzats.

 

COL·LABORACIÓ AMB D'ALTRES DEPARTAMENTS DEL CONSELL COMARCAL

Secretaria:  Es redacten informes tècnics, de valoracions, urbanístics i d'obres, de comparació d'ofertes en adjudicació d'obres, i de qualsevol altra tema que sigui necessari i/o que es sol·liciti per part d'aquest departament. També es redacten informes i/o assessorament en temes tècnics i urbanístics que són necessaris en tràmits jurídics i compareixença als Jutjats. Així mateix es prepara tota la documentació necessària per l'aprovació de punts de l'ordre del dia de la Comissió de Govern del Consell Comarcal i/o Centre Sanitari, pel Consell d'Alcaldes i/o pel Ple del Consell.

Joventut: Es realitzen les visites d'inspecció a les instal·lacions juvenils ubicades a la comarca (11 en total) i es redacten els informes bianuals corresponents. També s'atenen les consultes dels titulars daquestes instal·lacions per canvis, modificacions, ampliacions,...

Intervenció: Col·laboració en temes relacionats amb les certificacions d'obres, fiscalitzacions d'obres del PUOSC, facturació i control de gestió dels treballs i materials (albarans) de l'empresa Iniciatives i Foment del Solsonès, SA.

Serveis Socials: Immigració, s'efectuen visites a habitatges de la comarca per redacció de l'informe per al reagrupament familiar d'immigrants.

 

OFICINA COMARCAL D'HABITATGE

Mitjançant un arquitecte tècnic amb dedicació parcial (6 hores setmanals repartides entre dimarts i divendres)  i una administrativa, es porta a terme l'assessorament i tramitació de les subvencions per a la rehabilitació d'habitatges de tots els municipis de la comarca (excepte nucli antic de Solsona, que està regulat per la Llei de Barris i es tramiten directament des de l'ajuntament de Solsona).

S'atén personalment a tots els interessats, se'ls informa de la tramitació administrativa a seguir, es fan totes les inspeccions prèvies i es redacten els informes interns d'idoneïtat, necessaris per a iniciar la sol·licitud de subvenció.

Es gestionen i tramiten els expedients de subvenció davant la Secretaria d'Habitatge, de manera telemàtica i es fa tramesa de tots els expedients als Serveis territorials a Lleida.

Aquestes tasques compten amb la col·laboració de la Diputació de Lleida en el finançament del cost del personal que les presta.


Mapa Web