Dilluns, 16 De Desembre De 2019

Consell Comarcal del Solsonès

C. Dominics, 12 Palau Llobera - SOLSONA, Consell Comarcal del Solsonès -
Telèfon: 973 48 20 03 Fax: 973 48 25 14

Serveis Socials

09/03/2012

SERVEIS SOCIALS
SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS

Serveis socials bàsics del Solsonès

Els Serveis Socials Basics del Solsonès (SSB) constitueixen el punt d'accés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el primer nivell d'aquest i el més proper a l'usuari i als àmbits familiars i social. Es presten mitjançant un equip multiprofessional, l'àmbit d'actuació del qual és la comarca del Solsonès.

Funcions Generals del SSB

· Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió.

· Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de la comarca.

· Informació, orientació i assessorament de recursos socials.

· Aplicació del tractament de suport a persones, famílies i grups.

· Gestió dels serveis d'atenció domiciliària i els altres que es determinin reglamentàriament.

· Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.

· Treball social comunitari.

· Tramitació de propostes de derivació a serveis d'atenció especialitzada.

Destinataris

Totes les persones que viuen al Solsonès i especialment aquelles persones, famílies o grups amb dificultats de desenvolupament i d'integració a la societat, manca d'autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social.

Àmbit territorial d'actuació: comarca del Solsonès

Sector 1. Solsona: Municipi de Solsona

Sector 2 . Comarca:La Coma i la Pedra, Sant Llorenç de Morunys, Guixers, Llobera, Pinell, Castellar de la Ribera, Riner, Clariana del Cardener, Pinós, Olius, Odèn, Navès, La Molsosa, Lladurs

 

SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI

El servei d'Ajuda a Domicili és un conjunt organitzat i coordinat d'accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d'integració social o manca d'autonomia personal. El servei d'ajuda a domicili podrà complementar-se amb altres modalitats d'atenció.

El Servei d'atenció a domicili s'estructura en una Cartera de Serveis que es divideix en:

- Servei bàsic (actuacions de caràcter personal, domèstic i/o de suport als cuidadors no professionals)

- Serveis complementaris (Xec Servei, Bugaderia Social, Àpats a domicili, etc.)

- Serveis de les tecnologies de suport i cura (Servei de teleassistència)

 

Programa Xec Servei

Es tracta d'una prestació que prenen contribuir al desenvolupament de tot el sector dels serveis domiciliaris i de suport a les famílies. A partir del reconeixement de quines persones el poden utilitzar, s'ofereixen uns vals descompte anomenats xec servei que tenen per objectiu l'obtenció dels serveis bàsics i d'alguns serveis complementaris d'atenció domiciliària en empreses privades del sector:

- Xec servei per atenció a la llar

- Xec servei per atenció personal

- Xec servei per àpats a domicili

Servei de teleassistència

El Servei de les tecnologies de suport i cura, més conegut com a Servei de teleasistència, es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial. Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon.

PROGRAMA D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

Aquest programa té com a objectiu contribuir al desenvolupament personal dels infants i adolescents, especialment quan l'entorn sociofamiliar i comunitari presenti una situació de risc social.

Els projectes  són:

- Atenció als menors en risc social (0 a 16 anys)

- Ajuts individuals de menjador escolar per  necessitats socioeconòmiqes (3 a 16 anys)

- Suport a famílies en situació de vulnerabilitat

- Protocol Bàsic d'actuacions en el maltractament i abusos sexuals de menors a la comarca del Solsonès

 

GENT GRAN

- Consell de la Gent Gran del Solsonès (òrgan consultiu i de participació)

- Suport a les Associacions de gent gran

- Guia de Serveis de la Gent Gran del Solsonès

 

CAMPANYA TRACTA'M BÉ

La campanya Tracta'm bé sorgí del grup de treball sobre violència familiar del Consell Supramunicipal dels Serveis Socials del Solsonès. Fou en el sí daquest grup on es va constatar la manca de material disponible per a la prevenció i la detecció del maltractament a la gent gran, a diferència del que passa en els casos d'infants i dones.

La violència que s'infringeix envers les persones grans és un fenòmen poc visible i escassament investigat i detectat. Amb la campanya "Tracta'm bé" volem omplir aquest buit.

Volem conscienciar d'aquest problema silenciós però que alhora és tant sorollós quan es viu des de la pròpia pell, perquè és una realitat que no podem deixar de mirar i perquè al cap i a la fi tan sols ens demanen un TRACTA'M BÉ.
 

LLAR DEL TRANSEÜNT

Servei de Residència d'Estada limitada per a persones adultes en situació de marginalitat que estiguin de pas per la comarca o per atendre situacions de manca dhabitatge per motius excepcionals. Manteniment del servei i coordinació amb la resta dentitat i serveis que intervenen (policia local, Caritas arxiprestal, Fundació Volem Feina i SSB).

 

TRANSPORT ADAPTAT

És un servei destinat a facilitar el transport de les persones disminuïdes amb problemes de mobilitat, i persones grans amb dependència, perquè puguin accedir als serveis socials especialitzats, o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en lentorn.

Aquest servei es presta mitjançant:

- Un conveni amb la Fundació Volem Feina per la prestació d'aquest servei

- Ajut econòmic a AMISOL per trasllats dels seus usuaris als tallers o residència

- Pressupost per subvencionar viatges que no es poden fer amb el cotxe adaptat

 

CONSELL DELS SERVEIS SOCIALS DEL SOLSONÈS.

Òrgan presidit pel President i el responsable polític de l'àrea on hi estan representats els serveis dacció social del Consell Comarcal, tots els partits polítics, els ajuntaments, totes les entitats de serveis socials de la comarca i associacions. Aquests Consell assessora i coordina els programes i accions que es fan al Solsonès.

 

PROTOCOL BÀSIC D'ACTUACIONS EN ELS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE A LA COMARCA DEL SOLSONÈS

Aquest Protocol inclou un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats en la lluita per a l'eradicació de la violència masclista.  

 

T'ACOMPANYEM

Programa entre el Centre Sanitari del Solsonès, els Serveis Socials Bàsics del Solsonès i amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida que consisteix en el pagament del 50% del cost del taxi de les persones que hagin d'anar als serveis sanitari p´blics i que reuneixen els següents requisits:

- majors de 70 anys

- certificat de minusvalia com a mínim del 33%

- valoració de dependència Grau III (1,2) i Grau II (1,2)

 

ALTRES TRÀMITS QUE ES GESTIONEN

- Població en general

- Trasllats de pensions de la seguretat social o de la Generalitat de Catalunya.

- Ajuts de projectes d'autoocupació (Renda Mínima dInserció).

- Prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (RMI).

- Prestació per a atendre les necessitats bàsiques.

- Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius.

- Suport en la tramitació de la pensió de viduïtat de la seguretat social.

- Suport en la tramitació dels complements a mínims de les pensions de viduïtat amb càrregues familiars.

- Suport en la tramitació de les pensions d'orfandat.

- Suport en la tramitació de l'assistència jurídica gratuïta.

- Ajuts del Fons d'Emergència Social del Solsonès: Banc d'Aliments.

- Ajuts del Fons d'Emergència Social del Solsonès: Ajuts d'urgència

 

Persones Grans

- Sol·licitud de la Medalla centenària.

- Sol·licitud en la participació en el programa Noces dor.

- Programa de vacances de lIMSERSO.

- Programa de Termalisme Social.

- Suport en la tramitació de l'abonament social de telefònica

- Pensió no contributiva per jubilació.

- Pensió complementaria a la pensió no contributiva de jubilació.

- Complement per a titulars de PNC de vellesa que viuen en un habitatge de lloguer.

- Prestacions per a programes d'acolliment residencial per a la gent gran.

- Prestacions per les despeses de la llar per a determinats col·lectius.

- Suport en la tramitació de la pensió de jubilació de la seguretat social.

- Suport en la tramitació dels complementa a mínims de les pensions de la seguretat social.

- Suport en la tramitació de les pensions de favors familiars de la seguretat social.

- Servei d' Ajuda a Domicili.

- Servei de Teleassistència.

- Sol·licitud del servei d'Àpats a Domicili.

- Sol·licitud de Bugaderia Social

- Sol·licitud del Projecte Tacompanyem.

- Sol·licitud del Xec Servei de serveis a domicili

 

Infància i adolescència

- Ajuts per activitats escolars i extraescolars.

- Ajuts per activitats destiu (colònies, casals, piscines, etc.).

- Ajuts per activitats esportives.

- Ajuts pel pagament de la quota de les Llars dInfants.

- Ajuts pel pagament del menjadors escolar.

- Suport en la tramitació de la beca de llibres i material didàctic complementari i informàtica del Departament dEnsenyament.

- Suport en la tramitació de beques a l'estudi per l'ensenyament no obligatori.

- Suport en la tramitació de beques de desplaçament i de residència per a alumnes que resideixen en comarques amb baixa densitat de població.

- Prestació econòmica per a joves extutelats.

- Fons per cobrir d'impagament de pensions i prestacions alimentàries o compensatòries.

Famílies

- Sol·licitud d'ajut per part, adopció, tutela o acolliment, sotmès al nivell dingressos de la unitat familiar per lany 2012 Sol·licitud de la prestació de la prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció, tutela o acolliment múltiple.

- Sol·licitud del títol de família monoparental.

- Sol·licitud del títol de família nombrosa.

- Suport en la tramitació de la prestació per a fills a càrrec de la seguretat social.

- Suport en la tramitació de la prestació econòmica per naixement o adopció de fill en els supòsits de famílies nombroses, monoparentals i/o de mares discapacitades.

- Suport en la tramitació de la prestació de maternitat/paternitat de la seguretat social.

 

Discapacitat

- Sol·licitud de la targeta acreditativa de la discapacitat.

- Sol·licitud de reconeixement del grau de discapacitat.

- Sol·licitud de revisió de reconeixement del grau de discapacitat.

- Pensió no contributiva per invalidesa.

- Pensió complementaria a la pensió no contributiva d'invalidesa

- Complement per a titulars de PNC dinvalidesa que viuen en un habitatge de lloguer.

- Ajuts d'atenció social a persones amb discapacitat (PUA).

- Ajuts per l'accés als serveis dhabitatges per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

- Targeta d'aparcament per a conductors amb mobilitat reduïda.

- Targeta d'aparcament per a persones amb dificultat de mobilitat no conductores.

- Subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport (Llismi)

- Ajuts per a l'adaptació de l'habitatge amb persones amb el certificat de disminució amb reconeixement de mobilitat reduïda.

- Servei d'Ajuda a Domicili Servei de Teleassistència.

- Sol·licitud del servei d'Àpats a Domicili Sol·licitud de Bugaderia Social.

- Sol·licitud del Projecte T'acompanyem.

- Sol·licitud del Xec Servei de serveis a domicili

 

Dependència

- Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència.

- Sol·licitud de revisió del reconeixement de la situació de dependència.

- Pla Individual d'atenció de la Llei de dependència.

- Tramitació de les prestacions de la Llei de dependència:

- Cuidador no professional, centre de dia.

- Servei d'ajuda a domicili, assistent personal, et.

- Tramitació dels serveis de la Llei de dependència.

- Servei d'ajuda a Domicili, centre de dia, acolliment residencial, etc. 

 

Immigració

Pla d'ajuda al retorn (PAR): reconeixement i prestacions.

- Suport a la tramitació de la proposta d'informe d'estrangeria d'adequació de l'habitatge pels reagrupament familiars i per les renovacions de les autoritzacions de residència.

- Suport a la tramitació de la proposta d'informes d'estrangeria d'arrelament social.

- Suport a la tramitació de la proposta d'informes d'estrangeria d'integració social (renovació de residència temporal)

 

Dona

- Servei d'Informació i atenció a les Dones del Solsonès (SIAD)

- SIAD - Servei dassessorament jurídic

- SIAD - Servei de suport psicològic

- Suport en la tramitació de la prestació de maternitat de la seguretat social.

- Suport en la tramitació de la Deducció de Maternitat de l'Agencia Tributària.

- Telèfon Assistència Mòbil -TAM

- Ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

 


Informació addicional :